SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstawy przedsiębiorczości

w klasie I Branżowej Szkoły I stopnia

Temat zajęć : Co robią banki?

Opracował nauczyciel prowadzący : Urszula Kozera

Skrócony opis lekcji:

Zajęcia dotyczą roli banków komercyjnych w gospodarce. Uczniowie poznają najważniejsze operacje bankowe, w tym: udzielanie kredytów, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych lokat terminowych oraz prowadzenie rachunków bankowych.

Cele lekcji:

Po zajęciach uczniowie powinni umieć:

 

 • wyjaśnić pojęcia: bank komercyjny, bank centralny, depozyt, czek, stopa procentowa, kredyt,
 • wymienić podstawowe operacje prowadzone przez banki handlowe,
 • podać zasady funkcjonowania instytucji, która jest pośrednikiem finansowym,
 • ocenić korzyści wynikające z usług banku dla przedsiębiorstw i gospodarstw

Słowa kluczowe

 • pieniądz,
 • pieniądz bezgotówkowy,
 • karta kredytowa,
 • bank centralny,
 • bank komercyjny,
 • kredyt,
 • czek,
 • depozyt,
 • lokata,
 • stopa procentowowa

Materiały

 • foldery informacyjno-reklamowe banków,
 • kwity bankowe,

Metody pracy:

–  wizualna( platforma komunikacyjna ZOOM)

praca z podręcznikiem do podstaw przedsiębiorczości

– ćwiczenia( zeszyt ćwiczeń do przedmiotu)

– wykład nauczyciela

– praca w grupach uczniów

Środki dydaktyczne:

 

– komputery lub telefony  z dostępem do Internetu

– zasoby multimedialne dostępne na stronie e- podręczniki .pl

– tablica interaktywna

Proponowany przebieg zajęć

 I – Wprowadzenie

 1. odwołanie się do zajęć na temat roli pieniądza w wymianie dóbr – zadanie pytań:
 • czy wasi rodzice posiadają wkłady oszczędnościowe albo książeczki czekowe?
 • Poinformowanie uczniów, że  spełniają  one  rolę  pieniądza  i  są  środkami  zapłaty  i przechowywania wartości.
 1. wyjaśnienie tematu  zajęć  i  odwołanie się do przykładów z życia
 2. zapoznanie się uczniów z tekstem „Pierwsze banki”, a następnie zdefiniowanie pojęć w oparciu o podręcznik: depozyt, czek i

II – Podsumowanie

 

 1. uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania:
  • jakich operacji dokonuje bank?
  • czym kierują się klienci wybierając dany bank?
  • dlaczego działalność  banków  jest   korzystna  dla   klientów  posiadających  wkłady i zaciągających kredyty?
 2. ocena pracy uczniów,
 3. zadanie domowe: opracować krótką gazetową reklamę banku, informującą zarówno operacjach, których można w nim dokonać, jak i o korzystnych warunkach oszczędzania i zaciągania kredytów. Najciekawsze reklamy zostaną przedstawione do

Materiały dla uczniów

 Materiał pomocniczy nr 1

 Pierwsze banki

 W czasach, kiedy ludzie używali sztabek złota jako pieniądza, problemem było przenoszenie i przechowywanie środka płatniczego tak wielkiej wartości. Już               w XII wieku właściciele złota oddawali je do przechowywania złotnikom posiadającym skarbce. Sumę oddaną do przechowa- nia nazywano depozytem (wkładem), który można było podjąć  w dowolnym momencie, gdy zaistniała tak potrzeba. Z czasem złotnicy stali się bankierami. Odkryli, że zamiast wydawać złoto właścicielowi, aby mógł np. zapłacić kupcowi za towar, lepiej będzie wydać mu pokwito- wanie. Na pokwitowaniu posiadacz depozytu mógł wpisać nazwisko osoby i wysokość należnej jej sumy. Było to wygodne dla wszystkich – dla właściciela, który nie musiał nosić złota     do sprzedawcy towarów, i dla kupca, który mógł pobrać należność od złotnika w dowolnej chwili.

Ten sposób jako forma zapłaty zyskał powszechna akceptacje. Jednocześnie bankierzy zauważyli, że klienci częściej zmieniają tytuły własności złota (złoto zmienia właściciela), niż wycofują wkłady (złoto wycofywane z banku). W związku z tym w skarbcach gromadziło się dużo pieniędzy. Pierwsi bankierzy zaczęli wiec pożyczać pieniądze innym klientom. Taka pożyczka

 • kredyt – musiała być po pewnym czasie spłacona wraz z odsetkami (pożyczkobiorca musiał oddać więcej pieniędzy, niż pożyczył).

Materiał pomocniczy nr 1

 Banki, depozyty i kredyty

 Bardzo ważnym elementem każdej nowoczesnej gospodarki są banki. Ze względu na formę własności banki dzielimy na państwowe, prywatne i spółdzielcze. Systemy bankowe wszystkich państw składają się z banku centralnego i z banków komercyjnych. Bank centralny (w Polsce jest nim Narodowy Bank Polski) wprowadza do obiegu banknoty i monety, ustala ilość pieniądza znajdującego się na rynku, tak aby nie było go ani za mało (wtedy utrudniony jest obieg gospo- darczy), ani za dużo  (wtedy maleje jego wartość,  czyli rośnie inflacja). Bank ten obsługuje      tez  rachunki  państwa,  zarządza  rezerwami  dewizowymi   (czyli   żelazna   rezerwa   w  zlocie  i różnych mocnych walutach, które można uruchomić w sytuacji zagrożenia kursu własnej waluty), ustala kurs walutowy, współpracuje z Ministerstwem Finansów w zakresie polityki finansowej państwa.

Banki komercyjne są na ogół własnością prywatną, choć istnieją też banki spółdzielcze czy nawet komercyjne banki państwowe. Banki komercyjne przyjmują od osób prywatnych, przedsię- biorstw oraz agend rządowych tzw. depozyty (oprocentowane wkłady pieniężne), a równocze- śnie udzielają im kredytów (czyli oprocentowanych pożyczek). Z pewnością wielu z was było kiedyś z rodzicami w banku i widziało, na czym polega gromadzenie pieniędzy na koncie, uzyskanie kredytu, czy też regulowanie należności (np. wpłacanie pieniędzy na czyjeś konto) za pośrednictwem banku. Warto dodać, że w gospodarce rynkowej wiele firm nie mogłoby rozpocząć, czy prowadzić swej działalności bez kredytu bankowego. Duże przedsiębiorstwa, które od dawna działają na rynku, często także biorą kredyty – dzięki nim mogą zwiększyć produkcje, zakupić nowocześniejsze maszyny produkcyjne, rozwinąć badania nad nowym produktem, itp.

 

Tabela do uzupełnienia 1. Wzór zapisu operacji bankowych

 

 

Nazwisko klienta

Wysokość depozytu i jego oprocentowania

Wysokość kredytu i stopa jego oprocentowania

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

Wzór „ dokumentu” potwierdzającego złożenie depozytu

 

Nr konta ……………………………………..Data wystawienie czeku…………….…………….

 

 

Polecam wypłacić z konta nr ……………………………………..sumę …………………………

 

……………………..……………………..na nazwisko…………………………………..…………

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wzór „dokumentu” potwierdzającego pobranie kredytu

 

Nazwa banku……………………………………………………………………………..………….

 

Nazwisko osoby uzyskującej kredyt………………….……………………….………………….

 

 

Zobowiązuję się spłacać kredyt w wysokości…………………………………..………………..

 

 

Terminie ………………………………………….wraz ……………………………………………

 

 

Klienci

 

Wzór czeku

 

Bank (nazwa) ……………………………………………………………….………………………..

 

potwierdza otrzymanie depozytu w wysokości ……………………………..……..…………..

 

 

na nazwisko………………………………….. i umieszczenie na rachunku

 

oszczędnościowym nr konta………………………………………………………………