SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII

                            LEKCJA HISTORII W KLASIE I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

TEMAT : „POCZĄTKI MONARCHII PIASTOWSKIEJ”

I Kształtowane kompetencje kluczowe:

– kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

– kompetencje cyfrowe

– kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

– kompetencje obywatelskie

II Cele operacyjne

1 Uczeń pamięta : daty i wydarzenia : 966-chrzest Polski, 997-misja biskupa Wojciecha do Prusów, 1000-zjazd gnieźnieński, 1018-pokój w Budziszynie i wyprawa na Kijów, 1025 – koronacja Bolesława Chrobrego; postaci: Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry, św. Wojciech, Otton III; terminy: chrystianizacja, relikwie, zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, koronacja; nazwy geograficzne : Gniezno, Poznań, Kraków, Kijów, Milsko i Łużyce, Grody Czerwieńskie.

2 Uczeń rozumie: jaką rolę odegrali w budowie państwowości polskiej Mieszko I, Bolesław Chrobry i biskup Wojciech; znaczenie dla państwa piastowskiego: przyjęcia chrześcijaństwa, utworzenia arcybiskupstwa w Gnieźnie i koronacji Bolesława Chrobrego

3 Uczeń umie : wskazać na mapie państwo polskie  oraz jego najważniejsze grody i nabytki terytorialne w czasie panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego; scharakteryzować proces budowy państwowości polskiej przez Mieszka I i  Bolesława Chrobrego; wyjaśnić okoliczności: przyjęcia chrześcijaństwa, zjazdu gnieźnieńskiego i koronacji Bolesława Chrobrego; interpretować źródła historyczne i formułować własne wypowiedzi

III Postawy: szacunek i uznanie wobec dokonań Mieszka I i Bolesława Chrobrego w budowie polskiej wspólnoty państwowej i narodowej, rozwijanie zainteresowań historycznych.

IV Metody i techniki dydaktyczne

– praca z materiałami multimedialnymi zawartymi na stronie internetowej „epodręczniki.pl”

– pogadanka, rozmowa nauczająca , dyskusja

– praca ze  źródłami historycznymi ( teksty, ikonografia, mapy)

V Środki dydaktyczne

– komputery z dostępem do Internetu

– zasoby multimedialne dostępne na stronie „epodręczniki.pl”

– tablica interaktywna

– telefony z dostępem do Internetu

VI Formy pracy

– praca indywidualna

– praca  w grupach

– praca całego zespołu klasowego

VII Przebieg lekcji

1 Etap wstępny

– zalogowanie się na platformie i udostępnienie uczniom e-materiału „Bolesława Chrobry i jego panowanie” na stronie epodręczniki.pl

– przybliżenie uczniom celów lekcji

2 Etap realizacyjny

– pogadanka i rozmowa nauczająca na temat okoliczności i znaczenia przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I w 966 roku

– podział uczniów na grupy i przydzielenie każdej z nich do opracowania i prezentacji jednego  zagadnienia z panowania Bolesława Chrobrego na podstawie informacji zawartych w podanym e-materiale w sekcji „Przeczytaj”:

*grupa I – misja biskupa Wojciecha do Prusów

*grupa II – zjazd gnieźnieński

*grupa III – wojny polsko-niemieckie

*grupa IV – interwencja na Rusi

* grupa V – koronacja królewska Bolesława Chrobrego

– prezentacja, po zapoznaniu się z e-materiałem , przez uczniów z poszczególnych grup przydzielonych zagadnień przed całą klasą i krótka dyskusja

– przydzielenie uczniom w tych samych grupach do rozwiązania ćwiczeń w oparciu o źródła zawartych w sekcji „Sprawdź się”

* grupa I – ćwiczenie 2

* grupa II – ćwiczenie 3

* grupa III – ćwiczenie 4

* grupa IV – ćwiczenie 6

* grupa V – ćwiczenie 7

– prezentacja przez uczniów rozwiązań na forum klasy

3 Etap podsumowujący

– dyskusja na forum klasy nad oceną i znaczeniem panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego w dziejach Polski

– ocena aktywności uczniów na lekcji

– praca domowa : ćwiczenie 1 w sekcji „Sprawdź się”.

– zakończenie zajęć.

Opracował : Marek Dulnikiewicz.