SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

.Scenariusz lekcji w klasie IIIg

(Zakład Doskonalenia Zawodowego w łodzi z siedzibą w Opocznie)

Opracowała: Izabela Kowalczyk

Temat: Czy nam postawią […] nad grobem krzyż…

 charakterystyka pokolenia Kolumbów w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna.

Cele lekcji:

Uczeń:

 • zna biografię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
 •  wykorzystuje kontekst historyczny oraz biograficzny do interpretacji utworu;
 •  prezentuje kodeks etyczny pokolenia Kolumbów;
 •  formułuje refleksje na temat przyszłych losów pokolenia zawartej w wierszu Baczyńskiego;
 •  rozpoznaje w tekście wiersza najważniejszych środków stylistycznych oraz wskazuje ich funkcje.

 Rozwiązania metodyczne:

 • formy pracy: indywidualna;
 •  metody pracy: analiza interpretacyjna tekstu literackiego, praca z wykorzystaniem Internetu.

 Materiały dydaktyczne: podręcznik („Zrozumieć świat” klasa 3); zasoby internetowe.

Przebieg lekcji:

 

 1. Kontekst biograficzny.

Uczniowie, wykorzystując strony internetowe wskazane przez nauczyciela, odnajdują informacje dotyczące generacji najmłodszych pisarzy okresu wojennego, zwracając uwagę na ich tożsamość pokoleniową. Wpisują do zeszytu notatkę w formie punktów.

Strony do wykorzystania:

 https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DhkeAg8fi

https://prezi.com/joduwkbee0ta/kolumbowie-1920/?frame=0e3bc15c53a7e06ad847dd03b3533b8e2bc64051

Tworzą samodzielnie krótką prezentację multimedialną dotyczącą K. K. Baczyńskiego.

 

 1. Opisanie struktury kompozycyjnej utworu.

Uczniowie wyodrębniają trzy części w strukturze kompozycyjnej wiersza i określają ich problematykę. Wnioski ze wstępnego rozpoznania części wiersza uczniowie zapisują w formie notatki.

 Np.:

 –  część I: obraz dojrzewającego pokolenia „ja” lirycznego ukazany w kontekście natury;

–  część II: charakterystyka systemu wartości pokolenia (dekalog pokolenia);

–  część III: powojenne losy pokolenia (wizja przyszłości).

 

 1. Losy pokolenia w świetle wiersza Baczyńskiego.

Uczniowie gromadzą informacje na temat pokolenia oraz sposobu przedstawienia jego sytuacji w kolejnych częściach.

Część 1.:

Obraz dojrzewającego pokolenia „ja’ lirycznego ukazany w kontekście natury

Wniosek → dramatyczna sytuacja pokolenia została ukazana za pomocą kontrastowego zestawienia obrazu natury czasów obfitych zbiorów z zachowaniem ludzi, którzy osaczeni przez zło, starają się przed nim ukryć.

Część 2.:

Charakterystyka systemu wartości pokolenia (dekalog pokolenia)

            Wniosek → wartości, którymi kieruje się pokolenie, w istocie stanowią antytezę sytemu wartości chrześcijańskich (etycznych fundamentów kultury europejskiej), credo stanowi   groteskową deformację wartości takich jak wiara, nadzieja, miłość.

Część 3.:

Powojenne losy pokolenia (wizja przyszłości)

            Wniosek → zamknięcie wiersza jest niejednoznaczne, co podkreśla tragizm młodego    pokolenia: osoba mówiąca nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości jej pokolenie stanie     się bohaterem nowożytnej Iliady, czy ktokolwiek będzie o nim pamiętał.

 1. Wnioski: Określenie tragizmu pokolenia w świetle pojęcia etosu rycerskiego.

 Praca domowa:

Uczniowie odsyłają do sprawdzenia pracę domową:

 

 

Czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego słusznie uważa się za poetę „apokalipsy spełnionej”? Wyjaśnij, jak odpowiedzieliby współcześni na pytanie postawione przez poetę: „[…] czy nam postawia, z litości chociaż, nad grobem krzyż?”.